Tieto všeobecné obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je Permoníci občianske združenie, Landauova 10, 841 01 Bratislava, IČO 515 27 041, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom VVS/1-900/90-52820, prevádzka www.permonici.sk (ďalej len „predávajúci“) a kupujúcim, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

 

Kontaktné údaje predávajúceho:

Permoníci občianske združenie

Landauova 10

841 01 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: SK41 8330 0000 0024 0137 8206, Fio banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

Telefón: +421 903 709 248 E-mail: oz.permonici@gmail.com

 

Orgán dozoru:

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)

Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj

Bajkalská 21/A, P. O. Box č. 5, 820 07 Bratislava 27

Telefón: +421 2 5827 2172, +421 2 5827 2104

Fax: +421 2 5827 2170

E-mail: ba@soi.sk

1. Vymedzenie pojmov

 

 1. Predávajúci (dodávateľ) – Permoníci občianske združenie, Landauova 10, 841 01 Bratislava, IČO 515 27 041, zapísané v Registri občianskych združení vedenom Ministerstvom vnútra, pod identifikačným číslom VVS/1-900/90-52820.

 2. Spotrebiteľ (kupujúci) –fyzická alebo právnická osoba, ktorá vstúpila do obchodného vzťahu vystavením objednávky v písomnej forme, podpisom kúpnej zmluvy, zmluvy o dielo alebo inej formy písomnej zmluvy.

 3. Kupujúci, ktorý nie je spotrebiteľom – je osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy koná v rámci predmetu svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

 4. Spotrebiteľská zmluva – je kúpna zmluva, ak zmluvnými stranami sú na jednej strane dodávateľ a na druhej strane spotrebiteľ, ktorý nemohol individuálne ovplyvniť obsah dodávateľom vopred pripraveného návrhu na uzatvorenie zmluvy.

 5. Uzatvorenie kúpnej zmluvy – objednávka kupujúceho predstavuje návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy. Samotná kúpna zmluva je uzatvorená momentom doručenia záväzného súhlasu predávajúceho s návrhom kúpnej zmluvy kupujúcemu t.j. záväzným potvrdením objednávky zo strany predávajúceho. Od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti, ktoré sú vymedzené kúpnou zmluvou a týmito obchodnými podmienkami, ktoré sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy.

 6. Obchodné podmienky – zmluvné ustanovenia dohodnuté medzi predávajúcim a kupujúcim v tomto dokumente. Kupujúci v momente odoslania svojej objednávky potvrdzuje, že súhlasí s týmito obchodnými podmienkami platnými v čase odoslania svojej objednávky a je nimi viazaný od momentu uzatvorenia kúpnej zmluvy. Kupujúci odoslaním svojej objednávky potvrdzuje, že pred uskutočnením svojej objednávky sa s týmito obchodnými podmienkami oboznámil a s obchodnými podmienkami bez výhrad súhlasí.

 7. Produkt – znamená všetok tovar, ktorý dodávateľ predáva vrátane:

 • potlače – označovania produktu rôznymi spôsobmi podľa priania zákazníka, rôznymi metódami a technológiami ako UV tlač, sieťotlač, vyšívanie, nažehľovanie fólií, gravírovanie, tampoprint, výpal na sklo atď.

 • služieb – všetkých grafických, výrobných, baliacich a servisných prác a poskytovanie dopravy dodávateľom alebo iným dopravcom alebo iba samotné služby (grafické návrhy, potlač, vyšívanie, atď.)

 

 1. Cena produktu – je výsledná cena, ktorú je odberateľ povinný uhradiť dodávateľovi za objednaný a dodaný produkt. Cena pozostáva z ceny základného produktu uvedeného v platnom katalógu alebo v čase objednávania produktov cez e-shop a ceny za služby, či potlač, ak sú neoddeliteľnou súčasťou vyhotovenia a dodania produktu.

 

2. Odstúpenie od zmluvy

 1. Všetok tovar bez potlače zakúpený v našom e-shope je možné bez udania dôvodu vrátiť do 7 pracovných dní od prevzatia tovaru. Odstúpiť od zmluvy je nutné preukázateľným spôsobom (písomne, e-mailom). Toto právo Vám vyplýva z § 12 Zákona o ochrane spotrebiteľa pri zásielkovom predaji (zákon č. 108/2000 Z.z.). Neskoršie odstúpenie od zmluvy už nie je možné.

 2. Spotrebiteľ je povinný najneskôr do 7 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy zaslať tovar späť na adresu predávajúceho alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. Spotrebiteľ ponesie priame náklady spojené s vrátením tovaru. To neplatí, ak predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. Lehota podľa prvej vety sa považuje za zachovanú, ak bol tovar odovzdaný na prepravu najneskôr v posledný deň lehoty.

 3. Zaplatenú kúpnu cenu je možné vrátiť poukázaním kúpnej ceny za vrátené produkty na číslo účtu odberateľa do 15 dní od doručenia zásielky s vrátenými produktmi predávajúcemu.

 • Do zásielky je nutné uviesť číslo účtu pre vrátenie kúpnej ceny.

 • Produkty je možné zaslať prostredníctvom Slovenskej pošty, kuriérskou službou, pričom odporúčame zásielku poistiť alebo po dohode osobne odovzdať poverenej osobe predajcu.

 • Zásielky zaslané na dobierku dodávateľ nepreberá.

 • Náklady na vrátenie v plnej výške znáša odberateľ.

 • Produkt musí byť nepoškodený, nepoužívaný a v pôvodnom obale.

 • Zásielka musí byť kompletná (vrátane štítkov).

 • Nie je možné vrátiť produkt, ktorého povaha to neumožňuje, ktorý vzhľadom na jeho vlastnosti nemožno vrátiť (napr. grafické práce), produkt, ktorý bol objednaný a spracovaný na základe špecifických požiadaviek odberateľa a produkt s potlačou, či inou úpravou na základe špeciálnej objednávky.

 • 4. Postup: najneskôr v 14. deň od prevzatia tovaru vyplňte formulár na odstúpenie od zmluvy a zašlite nám ho na emailovú adresu oz.permonici@gmail.com.
  Po dohode s nami, prosím, pošlite kompletný tovar so všetkými súčasťami, vrátane prípadného záručného listu a návodu na našu adresu OZ Permoníci, Landauova 10, 841 01, Bratislava – Dúbravka. Tovar zasielajte prostredníctvom kuriéra alebo ako poštovú zásielku. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

 •  

  3. Záručné lehoty a reklamačný poriadok

  1. V súlade s Občianskym zákonníkom (Zákon č. 40/1964 Z.z. v platnom znení), predávajúci poskytuje 2-ročnú záruku na výrobné chyby na všetok predávaný tovar. Faktúra slúži tiež ako záručný list.

  2. Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

  3. Povinnosťou odberateľa je vykonať prehliadku produktu pri prevzatí produktu a prípadné zjavné poškodenia je odberateľ tovaru povinný bezodkladne (najneskôr nasledujúci deň po prevzatí produktov) nahlásiť dodávateľovi. Pokiaľ tak neučiní, môže uplatniť nároky z vád zistených pri tejto prehliadke, len keď preukáže, že tieto vady mal produkt už v čase jeho prevzatia. V prípade, že sa jedná o množstevnú reklamáciu, je odberateľ povinný si túto reklamáciu uplatniť okamžite, najneskôr do piatich dní od prevzatia tovaru. Neskoršie reklamácie dodávateľ nie je povinný brať do úvahy.

  4. Pri uplatnení reklamácie je odberateľ povinný doručiť reklamovaný produkt na vlastné náklady do skladu dodávateľa čistý, mechanicky nepoškodený, nepotlačený ani inak neoznačený, v originálnom balení, kópie dodacieho listu alebo faktúry a s presným popisom závady reklamačnému pracovníkovi dodávateľa.

  5. Vady musia byť vytknuté písomne alebo e-mailom s ich detailným spresnením reklamačnému pracovníkovi dodávateľa. Ak odberateľ nevytkne riadne a včas tieto vady, stráca nároky z týchto vád. Je vhodné priložiť fotografie.

  6. Počas záručnej doby má zákazník právo po predložení produktu vrátane príslušenstva a (prípadnej) dokumentácie:

  • Ak sa jedná o chybu odstrániteľnú, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená bez zbytočného odkladu resp. právo na výmenu veci. Kupujúci berie na vedomie, že predávajúci je oprávnený namiesto odstránenia chyby vymeniť vždy chybný tovar za bezchybný, pokiaľ to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

  • Ak produkt nie je možné opraviť si dodávateľ vyhradzuje právo riešiť reklamovaný produkt náhradným plnením alebo vrátením kúpnej ceny.

   

  1. Reklamácia pritom nemá odkladný účinok na splatnosť faktúry, ktorou je reklamovaný tovar fakturovaný.

  2. Pri neoprávnenej reklamácii je odberateľ povinný uhradiť náklady vzniknuté riešením tejto reklamácie.

   

  4. Platobné podmienky

  V internetovom obchode si môže kupujúci zvoliť úhradu kúpnej ceny z týchto spôsobov:

  bankový prevod – po prijatí Vašej objednávky Vám zašleme číslo účtu a variabilný symbol. Za tovar zaplatíte vopred na náš bankový účet vedený vo Fio banke. Po prijatí platby odosielame tovar a vopred Vás informujeme o predpokladanom termíne doručenia zásielky.

  5. Doprava

  Náklady na poštovné a balné nesie kupujúci podľa výberu spôsobu dopravy uvedenej v objednávke. Tieto náklady sú stanovené na základe aktuálneho cenníku predávajúceho. Cenník predávajúceho sa nachádza na stránke doprava a platba.

  6. Ceny

  1. Všetky ceny uvedené na stránkach sú konečné. Konečná cena pre kupujúceho je uvedená v potvrdení objednávky.

  2. Dodávateľ si vyhradzuje právo na opravu ceny tovaru pred jeho odoslaním, ak sa zistí, že cena ponúkaného tovaru nebola uvedená správne. V tomto prípade musí zákazníka o správnej cene informovať a ten musí s úpravou ceny súhlasiť. V opačnom prípade nebude kúpna zmluva uzatvorená a objednávka bude dodávateľom stornovaná.

  7. Elektronická faktúra

  Doklad o zaplatení objednávky je pre zákazníka vystavený formou elektronickej faktúry. Táto bude odoslaná mailom spolu s potvrdením o expedícii tovaru.

   

  8. Záverečné ustanovenia

   

  1. V prípadoch neupravených týmito podmienkami sa zmluvný vzťah bude riadiť obchodným zákonníkom a v prípade sporu bude rozhodovať miestne príslušný súd, v obvode ktorého sa nachádza sídlo predávajúceho.

  2. Kupujúci uplatnením objednávky u dodávateľa vyhlasuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a súhlasí s nimi.

  3. Kupujúci odoslaním objednávky dáva súhlas so spracovaním údajov podľa zákona č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení.

  Dodávateľ má vyhradené právo tieto podmienky zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia. Tieto všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť od 1.1.2021.